Obchodní podmínky

Všebecné obchodní podmínky

 1. Obecná část
 2. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří všeobecné prodejní, dodací, platební podmínky a reklamační řád a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, kterou prodávající BRAVO CONSULTING, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) uzavírá se svými zákazníky (dále jen „Kupující“).

       Tyto VOP platí pro nákup v internetovém obchodě www.dum123.cz a upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží .

       Tyto VOP vylučují platnost jakýchkoli odporujících obchodních podmínek smluvního partnera Prodávajícího, tj. Kupujícího. Takové podmínky Prodávající neuznává a není těmito vázán, a to ani bez vznesení zvláštní námitky neplatnosti.

Platí, že veškeré dohody učiněné či uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti či za účelem plnění kupní smlouvy musí být vždy začleněny v písemné podobě do příslušné smlouvy; to platí zejména, avšak nikoli výlučně, pro vedlejší ústní ujednání učiněná před uzavřením smlouvy.

Smlouvy mohou být měněny pouze písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace; v opačném případě je ujednání neplatné.

Veškerá oznámení musí být učiněna písemně a zaslána doporučeně poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v kupní smlouvě nebo na objednávce.

Veškerá oznámení a další sdělení dle kupní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v příslušné smlouvě nebo na objednávce. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty, nebo byly odesílatelem odmítnuty nebo byly odesílateli vráceny jako nedoručitelné a adresát svým jednáním doručení písemnosti zmařil.

Nabídky Prodávajícího jsou nezávazné; prohlášení o přijetí a veškeré nabídky na uzavření smlouvy vyžadují ke své platnosti a účinnosti potvrzení ze strany Prodávajícího, a to v písemné podobě nebo prostředky elektronické komunikace, tj. e-mailem.

V závislosti na kontextu, výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod mužský zahrnuje i rod ženský a naopak.

       Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V případě smluv uzavíraných Prodávajícím zavazujících dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu je Prodávající oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, pokud tuto změnu předem oznámí Kupujícímu a poskytne mu ve smyslu ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „NOZ“ či „občanský zákoník“) právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v délce 1 měsíce počínající dnem doručení oznámení o změně VOP Kupujícímu. Pro účely oznámení změny VOP postačí zaslat Kupujícímu oznámení prostředky elektronické komunikace.

Tyto VOP jsou zveřejněny v sídle Prodávajícího a taktéž na internetových stránkách Prodávajícího http://www.dum123.cz.

Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 27.5.2021

 1. Definice pojmů

Prodávající“ je BRAVO CONSULTING, s.r.o., podnikatel se sídlem Horákov 199, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO: 29241898, tj. právnická osoba podnikající (plátce DPH) zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67894.

 

Kupující je smluvní partner Prodávajcíího, který kupuje zboží od Prodávajícího a v závislosti na tom, zda je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 NOZ, či nikoli, se na něj vztahují ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem.

 

Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatel“ je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Každý, kdo takto činí je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 NOZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Předmět koupě“ je zboží, jež Prodávající prodává.

 

 1. Prodej zboží
 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

kupní smlouva vzniká v momentě potvrzením objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

 1. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na internetovém obchodě Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující.

Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto písemně dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: v hotovosti při převzetí, bankovním převodem, platební kartou online.

Číslo účtu Prodávajícího pro platby převodem v CZK: 2201551625/2010 (Fio banka, a.s.), IBAN: CZ1320100000002201551625, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Číslo účtu Prodávajícího pro platby převodem v EUR: 2501551627/2010 (Fio banka, a.s.), IBAN: CZ9120100000002501551627, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

 1. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.

Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu.

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny.

Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu z důvodu odstoupení od smlouvy do 14 dnů hradí náklady na poštovné Kupující. 

 1. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej zboží podléhajícího rychlé zkáze (potravinářské zboží, krmiva apod.) či prodej zvířat, Prodávající záruční dobu neposkytuje.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání.

Kupujícím, kteří jsou podnikateli není poskytována záruční doba.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné Prodávajícímu spolu se zbožím předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura apod.), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Za případná poškození nese odpovědnost Kupující.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

 1. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

v případě vady odstranitelné:


a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má Kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě vady neodstranitelné má Kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace se nevztahují na případy, kdy závada nebo poškození vznikla/o nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího v podobě nedovolených zásahů do zboží. Reklamace se dále nevztahují na případy, kdy vady vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty, jakož i na vady způsobené vlivem živelných katastrof.

 1. Ukončení smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady a spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.

Kupující se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých veškerých identifikačních, jakož i kontaktních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Neučiní-li tak, bude Kupujícímu i nadále doručováno na kontaktní údaje uvedené ve smlouvě či objednávce s tím, že veškeré písemnosti, které budou na tyto adresu doručovány, se budou považovat za doručené po uplynutí lhůty 3 dnů od odeslání.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto smluvní strany zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

       Jakékoli spory, vzniklé ze smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo v souvislosti s těmito, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním, budou předloženy k rozhodování soudu příslušnému rozhodovat spory v České republice. Jako jazyk rozhodný pro řešení sporů si strany volí jazyk český.

V případě, že kterékoli ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP.

Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

Prodávající tímto informuje Kupujícího, je-li tento spotřebitelem, že subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti prodeje zboží je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Při případném podání na ČOI musí Kupující připojit k žádosti/návrhu jako důkazy kopie rozhodných písemných materiálů prokazujících skutkový stav, zejména kupní smlouvu, dosavadní korespondenci s Prodávajícím, případně jiné materiály. Podání návrhu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Náklady spojené s řízením si strany sporu nesou samy. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh Kupujícího v postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů. Proti rozhodnutí lze případně podat rozklad. Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se Kupující může obrátit se svou stížností. Pravomoc k řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy je dána obecným soudům.

Kupující, je-li spotřebitelem, obdržel v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy rovněž vzorový formulář pro odstoupení od této smlouvy. Tento formulář je taktéž dostupný na internetové adrese www.dum123.cz.

 1. Osobní údaje

Prodávající BRAVO CONSULTING, s.r.o. , provozovatel internetového obchodu www.dum123.cz tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami platnými pro nákup v internetovém obchodě www.dum123.cz.

Kupující při zahájení jednání o uzavření obchodního vztahu předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a uzavření, jakož i plnění kupní smlouvy, popřípadě údaje, které chce, aby byly uvedeny na nákupních dokladech.

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka pro objednání) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího, tj. provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce a kupní smlouvě, a to za účelem jejího plnění po celou dobu její platnosti a účinnosti. Správcem osobních údajů je Prodávající, který je oprávněn údaje poskytnout třetím stranám výlučně za účelem plnění kupní smlouvy.

Prodávající tímto poučuje Kupujícího o právech dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. a dále o skutečnosti, že je poskytnutí údajů ze strany Kupujícího dobrovolné, o právu na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů, o právu na přístup k informacím, o zpracovávání poskytnutých údajů, o právu požádat Prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu v případě, domnívá-li se Kupující, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány manuálně, v automatizovaně vedené a chráněné databázi; osobní údaje Kupujícího mohou být zpřístupněny či sdělovány pověřeným obchodním zástupcům Prodávajícího, smluvním partnerům Prodávajícího, dodavatelům, zaměstnancům a jiným osobám ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 101/2000 Sb., jež jsou ve smluvním vztahu s Prodávajícím jakožto správcem údajů, avšak výlučně za účelem plnění kupní smlouvy.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, zasílání informací o činnosti a obchodních sdělení Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mailem, SMS zprávami apod.) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním elektronické zprávy na email: info@dum123.cz).

Kupující dále souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s využitím svého elektronického kontaktu pro účely zasílání obchodních sdělení Prodávajícího.

Prodávající jakožto správce údajů tímto informuje Kupujícího jakožto subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese správce (písemně na adrese sídla či elektronické adrese uvedené výše) a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z ustanovení § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@dum123.cz.