Právní doložka

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Odpovědnost za informace 

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. upozorňuje, že informace zveřejněné na internetovém obchodě www.BRAVOshop.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. může kdykoliv, bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na internetových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich zobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část internetových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Prodávající tímto informuje Kupujícího, je-li tento spotřebitelem, že subjektem věcně příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti prodeje zboží je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Při případném podání na ČOI musí Kupující připojit k žádosti/návrhu jako důkazy kopie rozhodných písemných materiálů prokazujících skutkový stav, zejména kupní smlouvu, dosavadní korespondenci s Prodávajícím, případně jiné materiály. Podání návrhu nepodléhá zaplacení správního poplatku. Náklady spojené s řízením si strany sporu nesou samy. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh Kupujícího v postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů. Proti rozhodnutí lze případně podat rozklad. Dohled nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se Kupující může obrátit se svou stížností. Pravomoc k řešení sporů vyplývajících z kupní smlouvy je dána obecným soudům.